Tegn et
PLUS abonnement
på Lotto direkte fra din mobil

Du er automatisk med hver uge.
Du betaler via BetalingsService.
Præmierne går direkte ind på din konto.
Ingen gebyrer eller ekstraomkostninger.
Vær automatisk med i særtrækninger.
Tilmeld dig her!
Fejl ved indtastning:
Du skal mindst vælge en kupon
Vælg hvor mange Lyn Lotto kuponer (a rækker a' 40 kr.) du vil spille per uge
Beløb pr. uge
0
kr.
Videre
Fejl ved indtastning:
CPR-nummer
 -
CPR-nummer bruges til oprettelse af aftale hos os og BetalingsService. Du skal være mindst 18 år for at spille.
Fornavn
Efternavn
Tlf. nr.
E-mail
Videre
Fejl ved indtastning:
Angiv konto som BetalingsService skal trække pengene fra. Vi udbetaler automatisk dine gevinster direkte til samme konto.
 
Registrerings nr.
Konto nr.
Jeg accepterer vilkårene for at tilmelde mig PLUS abonnement
Ja tak, Danske Spil må gerne sende mig information om mit PLUS abonnement, gratis lodtrækninger, vinderhistorier og andre nyheder.
Tilmeld
Sådan! Du er nu tilmeldt PLUS abonnement på Lotto.
DINE OPLYSNINGER
CPR-nummer
Navn
Tlf. nr.
E-mail
Konto
DINE VALG
LOTTO
0 kuponer
a 10 rækker +
Onsdags LOTTO
0 kuponer
a 10 rækker +
I alt
0 kr. per uge
VÆR MED ALLEREDE PÅ LØRDAG!
Grundet tilmeldingsfrister hos BetalingsService, kan der gå op til 6 uger før dit PLUS abonnement træder i kraft. På din næste BS oversigt kan du se, hvornår du er med første gang
Spil nu på mobilen
Gå til Danske Spil Mobil
Tilbage
Lotto
I Lotto er der hver lørdag flere millioner kr. på højkant til vindere med 7 rigtige. En række Lotto koster 4 kr.
Onsdags LOTTO
Onsdags Lotto er et fælleseuropæisk lotto spil, hvor du hver uge kan vinde flere millioner kr. En række Onsdags Lotto koster 4 kr.
Joker
Joker er din ekstra chance for at ramme den store gevinst, når du spiller Lotto eller Onsdags Lotto. Du kan spille Joker både onsdag og lørdag sammen med Lotto og Onsdags Lotto. Det koster 10 kr. at spille Joker og giver dig chancen for at løbe med en førstepræmie på flere millioner kr.
Tilbage
Tilbage til BetalingsService
Indledning
Nedenstående generelle vilkår gælder for de spillere, der ønsker at oprette en profil på www.danskespil.dk, og som eventuelt ønsker at deltage i Danske Spils spil via www.danskespil.dk eller mobil.danskespil.dk.
 
Foruden de nedenfor beskrevne vilkår gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på www.danskespil.dk eller rekvireres hos Danske Spils Kundecenter.
 
Danske Spil forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt Danske Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienterer Danske Spil herom.
1. Identitet og adgangskode
Registrering som spiller hos Danske Spil kan kun foretages af en person, som
* har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer,
* er fyldt 18 år, (dog er aldersgrænsen 16 år ved bestilling af Spilkort)
* ikke er erklæret personligt konkurs og
* ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål

 
Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.
 
Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte.
 
Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på www.danskespil.dk, herunder ændring af spillerens adresse, telefonnumre, bankkonto til brug for overførsel af gevinster m.v., er spilleren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via www.danskespil.dk eller at kontakte Danske Spils Kundecenter. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.
 
Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.
 
Danske Spil forbeholder sig ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.
 
Ved registreringen vælger spilleren et brugernavn. Når Danske Spil har oprettet spillerens profil, får spilleren via e-mail tilsendt en midlertidig adgangskode til brug for oprettelsen af en personlig adgangskode.
 
Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn og sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillerens brugernavn og personlige adgangskode.
 
Spilleren er forpligtet til straks at underrette Danske Spil, hvis spilleren opdager eller får mistanke om, at andre kender eller anvender spillerens brugernavn og/eller personlige adgangskode.
 
Danske Spil forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre spillerens profil på www.danskespil.dk. Danske Spil vil efterfølgende fremsende en ny midlertidig adgangskode til spilleren med henblik på, at spilleren opretter en ny personlig adgangskode.
2. Behandling af personlige oplysninger
De oplysninger, spilleren afgiver til Danske Spil, er nødvendige for oprettelsen af spillerens profil, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for overførsel af gevinster.
 
Danske Spil er forpligtet til at behandle de oplysninger, som spilleren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder oplysninger om de valgte produkter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere i Danske Spil.
 
Personoplysninger vil alene blive behandlet af Danske Spil i relation til kundeforholdet mellem spilleren og Danske Spil. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spilleren.
 
De oplysninger, Danske Spil har registreret om spilleren, vil være tilgængelige for spilleren. Henvendelse herom skal ske til Danske Spils Kundecenter.
 
Danske Spil opbevarer spillerens data indtil 5 år efter ophør af spillerens profil.
 
3. Spærring
Danske Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens profil. Igangværende spil afbrydes dog ikke.
 
En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin profil eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser over for Danske Spil. Danske Spil kan endvidere spærre spillerens profil, såfremt spillerens spillemønster - efter Danske Spils vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres spilleren på forhånd om en spærring.
 
Danske Spil kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af spillerens profil, såfremt Danske Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.
 
Spærringen af spillerens profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede.
 
Danske Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.
4. Ansvar
Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden, fordi spilleren ikke har opbevaret denne på en forsvarlig og sikker måde.
 
Såfremt spilleren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra spillerens profil, skal spilleren enten straks ændre adgangskoden eller rette henvendelse til Danske Spil, der herefter vil spærre spillerens profil.
 
Når spærringen af spillerens profil er bekræftet af Danske Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens profil.
 
Danske Spil er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Danske Spils systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.
5. Generelt om PLUS abonnement
PLUS abonnement er en abonnementsordning, hvor spilleren hver uge automatisk spiller hos Danske Spil. Spilleren betaler via BetalingsService (PBS).
 
PLUS abonnement tilbydes for Lotto, Onsdags Lotto og Joker. Spilleren vælger de spil, der ønskes spillet. Såfremt spilleren i forbindelse med Lotto eller Onsdags Lotto ønsker at spille Joker Lørdag og/eller Joker Onsdag, bliver et Jokertal automatisk valgt til spilleren. Både for Lotto og Onsdags Lotto gælder, at spilleren kun kan spille hele kuponer a 10 rækker eller de foruddefinerede systemer. Der skal minimum spilles en kupon.
 
Spilleren kan via PLUS abonnement højst spille for sammenlagt 2.000 kr. pr. uge.
6. Tilmelding
Det er spillerens eget ansvar at sikre, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med tilmeldingen til PLUS abonnement, er korrekte. Desuden påhviler det spilleren selv at holde øje med, at betalingsaftalen med BetalingsService efterfølgende bliver oprettet korrekt, og at den - så længe spilleren ønsker at deltage i de valgte spil - løbende opretholdes. Spilleren deltager ikke i de valgte spil, såfremt betalingen ikke er tilmeldt BetalingsService, uanset årsagen hertil.
7. Spillebevis
Spilleren får umiddelbart efter tilmeldingen tilsendt et personligt spillebevis som dokumentation for spillerens deltagelse i de valgte spil, jf. dog punkt 6, sidste sætning. Spilleren modtager ikke yderligere dokumentation.
 
Af spillebeviset fremgår bl.a. de spil, spilleren har valgt - herunder de enkelte tal (såfremt spilleren deltager med de samme tal hver uge), oplysning om tidspunktet for første trækning, spillerens BetlingsService-aftalenummer, bankkonto til brug for overførsel af gevinster og prisen pr. uge for de valgte spil.
 
Spilleren skal straks ved modtagelsen af spillebeviset kontrollere, at spillebevisets oplysninger er korrekte.
8. Betaling
Ved tilmeldingen til PLUS abonnement accepterer spilleren, at der oprettes en betalingsaftale, og at PLUS abonnement tilmeldes Betalingsservice.
 
Når Danske Spil fremsender de fornødne oplysninger til BetalingsService, sker dette i form af en dobbelt krypteret elektronisk besked.
 
Betalingen for spillene trækkes automatisk fra spillerens bankkonto forud for spillenes afvikling. Betalingen vil fremgå af spillerens betalingsoversigt fra BetalingsService.
 
Såfremt spillerens betaling - uanset af hvilken grund - afvises, herunder f.eks. på grund af bortfald af betalingsaftalen med BetalingsService, deltager spilleren ikke i de valgte spil. Hvis spillerens BetalingsService-betaling afvises, bliver betalingen for tilkøb af Joker Onsdag via dankort ikke annulleret, og det pågældende Joker Onsdag spil består.
 
Spilleren kan vælge at betale med dankort i perioden frem til det tidspunkt, hvor BetalingsService trækker den første betaling. Spilleren skal da i forbindelse med tilmeldingen vælge dankortbetaling og indtaste dankortoplysninger m.v.
9. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring
Gevinster overføres til den af spilleren angivne bankkonto den førstkommende bankdag efter trækningen, med mindre andet fremgår af spillereglerne for de valgte spil.
 
Viser det sig, at en overførsel til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, er Danske Spil berettiget til ved førstkommende lejlighed at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra den af spilleren angivne bankkonto via BetalingsService-aftalen.
 
Danske Spil er endvidere berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spillerens spilkonto, uanset om der er dækning herfor på spilkontoen, såfremt spilleren har accepteret "Vilkår for Netspil".
 
Så længe Danske Spil ikke har modtaget det udestående beløb, vil spillerens PLUS abonnement aftale med Danske Spil være lukket. Danske Spil genåbner PLUS abonnement aftalen, når Danske Spil har modtaget det udestående beløb. Spilleren vil i denne periode ikke have mulighed for at deltage i de spil, som Danske Spil udbyder via www.danskespil.dk samt mobil.danskespil.dk, herunder de spil, der er omfattet af spillerens PLUS abonnement aftale.
 
Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.
 
Såfremt der i begge ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Danske Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller ved eventuelle gevinster.
10. Ophør
Spilleren kan til enhver tid opsige PLUS abonnement. PLUS abonnement opsiges ved afmelding af BetalingsService-aftalen igennem spillerens eget pengeinstitut. PLUS abonnement ophører samtidig med udløbet af den periode, spilleren allerede har betalt for.
 
Såfremt der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund, kan Danske Spil til enhver tid og uden varsel bringe spillerens aftale om PLUS abonnement til ophør.
 
Danske Spil kan i øvrigt opsige spillerens PLUS abonnement med 1 måneds varsel.
Tilbage til BetalingsService konto